Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toegestane afwijking, is elke rekening betaalbaar op de maatschappelijke zetel of op de rekeningen, vermeld op de factuur, uiterlijk de 14de dag  na de factuurdatum.

2. Voor iedere rekening waarvan het totaalbedrag minder is dan EUR 20,00 wordt een kostenbedrag van EUR 3,00 in rekening gebracht. Wanneer de goederen beneden een factuurwaarde van EUR 400,- door ons worden geleverd, zal een vervoerskost van EUR 50,00  in rekening worden gebracht op de factuur, voor leveringen binnen België. Wij behouden ons het recht voor de bedragen, gebaseerd op 01/01/2014 en vermeld in dit artikel, te wijzigen in functie van prijsverhogingen voor brandstof, lonen, materialen, diensten, enz…

3. Onze rekeningen zijn betaalbaar contant en zonder korting.

4. Wij behouden ons het recht voor prijzen, vermeld in de offerte, te wijzigen behalve wanneer uitdrukkelijk vermeld is dat deze prijs vast en onveranderbaar is. Bij overeengekomen vaste en onveranderbare prijs is deze slechts geldig voor de periode waarbinnen de offerte geldig blijft. Bij prijsverhoging zal de klant hiervan op voorhand verwittigd worden, waarbij hij het recht heeft om binnen de tien dagen na ontvangst van de melding de bestelling te annuleren, zonder kosten voor de klant.

5. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij niet tijdige betaling van de factuur op de vervaldag, zoals vermeld in art.1 , automatisch en van rechtswege door het eenvoudig verstrijken van de termijn en zonder dat hiertoe enige aanmaning noodzakelijk is, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd  is, welke hierbij tussen partijen bepaald wordt op 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 30,-zulks afzonderlijk van de vergoedende interesten, die verschuldigd zijn vanaf de vervaldag, aan het  tarief van de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke interesten.

6. De facturen welke op de vervaldag niet betaald werden, zijn vanaf dat ogenblik en zonder ingebrekestelling onderworpen aan een verwijlinterest, gelijk aan de op dat ogenblik van kracht zijnde gerechtelijke interesten, dit onverminderd de werking van art.5.

7. Er wordt van de klant geen enkele reclamatie meer aanvaard betreffende een rekening acht dagen na Factuurdatum.

8. Van zodra de goederen geleverd of geplaatst zijn vallen deze onder de verantwoordelijkheid van de klant en kan Thielens metaalwerken niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan deze goederen.

9. De betaling van één factuur veronderstelt niet de vereffening van de vorige onbetaalde facturen. Elke betaling door de klant zal verrekend worden op de oudste openstaande factuur.

10. Tekeningen en plans - levertermijnen: Elke klant is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven tekeningen, Schetsen en afmetingen. Wij hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te controleren noch op hun onderlinge aanpasbaarheid  noch op hun functionaliteit noch op de geschiktheid voor het gebruik waarvoor de opdrachtgever ze heeft bestemd, zelfs al is deze bestemming ons bekend. Leveringstermijnen, indien ze worden opgegeven, hebben enkel een informatief karakter en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. In geen geval kan onze firma verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de klant  tengevolge van hetzij niet-levering, hetzij vertraagde aflevering, hetzij niet-conforme aflevering. Onze firma behoudt zich steeds het recht voor eenzijdig en zonder enige vergoeding een bestelling te annuleren wanneer deze niet, of slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden door omstandigheden vreemd aan onze firma of wanneer de financiële toestand van de koper niet meer dezelfde garanties biedt als bij de bestelling.

11. Verantwoordelijkheid : In de gevallen waarin enige verantwoordelijkheid ten laste van onze firma zou kunnen worden weerhouden, wordt haar verantwoordelijkheid maximaal beperkt tot het factuurbedrag van de levering, onder vermindering van de toepasselijke BTW.

12. Alle door ons verkochte of geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling, zelfs ingeval afbetalingen zouden toegestaan zijn. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, met de kosten van terugname ten laste van de klant. Bij gedeeltelijke betaling zal het betaalde bedrag aan de klant worden teruggestort, onder vermindering van een bedrag gelijk aan minimum 20% van het factuurbedrag, onder voorbehoud van een hogere waardevermindering te verrekenen ingeval van beschadiging, abnormale slijtage of andere elementen die een hogere waardevermindering verrechtvaardigen. De klant verbindt zich ertoe dit eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken aan alle derden aan wie hij deze goederen verder zou leveren, in hun bezit zou stellen of aan hun toezicht zou toevertrouwen. Deze goederen zullen geen voorwerp kunnen uitmaken van enig pand en/of voorrecht in het voordeel van derden.

13. In het geval van annulatie door de klant behouden wij ons het recht om het volledige en onverminderde bedrag van de offerte te eisen, evenzeer wanneer er sprake zou kunnen zijn van een overmacht.

14. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.


Metaal, metaalbewerking, metaalconstructie, lassen, schaffen, diest, limburg, staal, op verplaatsing, poorten, glijsloffen,

METALCON gcv

METAAL VOOR ALLEMAAL


legal disclaimer